About Festival

Klub Przyjaciół Festiwalu Ogrody Muzyczne

Regulamin Klubu Przyjaciół Festiwalu Ogrody Muzyczne

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym Regulaminem Klubu Przyjaciół Festiwalu Ogrody Muzyczne, który zawiera wszystkie szczegóły związane z członkostwem, uprawnienia, sposób przystąpienia, korzyści wynikające z posiadania statusu Członka Klubu.

  § 1 Członkowie Klubu. Cel działania Klubu.

Członkiem Klubu Przyjaciół może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną.

Warunkiem przystąpieniem do Klubu Przyjaciół jest wsparcie Festiwalu Ogrody Muzyczne poprzez dokonanie wpłaty w danym roku.

Członkostwo w Klubie Przyjaciół jest jednoroczne. Niezależnie od terminu dokonania wpłaty członkostwo rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania wpłaty i wygasa po jednym roku.

Uiszczenie wpłaty, o której mowa w § 1 Regulaminu oznacza wolę przystąpienia do Klubu Przyjaciół w Roku Kalendarzowym, w którym uiszczono wpłatę oraz akceptację Regulaminu.

  § 2 Wpłata

Wpłaty uprawniające do uczestnictwie w Klubie Przyjaciół są wpłacane jednorazowo na Rachunek bankowy Fundacji ogrody Muzyczne nr 10 1160 2202 0000 0000 2835 2657, prowadzony przez Bank Millennium S.A.

Dokonanie wpłaty uprawnia wpłacającego do uzyskania w Sezonie tytułu Szlachetnego Ogrodnika lub Szlachetnej Ogrodniczki w następujących kategoriach:

 1. wpłata od 100 -do 499,99 zł

– tytułu Szlachetnego Ogrodnika lub Szlachetnej Ogrodniczki – kategoria Chryzantemy Złocistej;

 1. wpłata od 500 do 999,99 zł

– tytułu Szlachetnego Ogrodnika lub Szlachetnej Ogrodniczki – kategoria Tęczowej Róży

 1. wpłata od 1000,00 zł

– tytułu Szlachetnego Ogrodnika lub Szlachetnej Ogrodniczki – kategoria Tulipana Królowej Nocy

 1. wpłata od 5.000 zł – – tytułu Szlachetnej Instytucji Wspierającej Festiwal Ogrody Muzyczne– kategoria Złotej Orchidei (tylko osoba prawna lub jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną).

W terminie do 21 dni od zaksięgowania wpłaty Fundacja Ogrody Muzyczne prześle Członkowi Klubu Przyjaciół dyplom z potwierdzeniem statusu drogą elektroniczną lub listownie.

Członkowie Klubu na prośbę otrzymują informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z wpłat klubowych.

  § 3 Uprawnienia Członków Klubu Przyjaciół.

Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, Fundacja Ogrody Muzyczne świadczy następujące usługi dla Członków Klubu Przyjaciół:

1 kategoria Chryzantemy Złocistej;

Członek Klubu Przyjaciół z tytułem Chryzantemy Złocistej uzyskuje prawo do:

 1. otrzymywania w wybrany przez siebie sposób (pocztą, pocztą elektroniczną) informacji o repertuarze Festiwalu Ogrody Muzyczne;
 2. zamieszczania imienia i nazwiska – w przypadku wyrażenia zgody przez Członka Klubu Przyjaciół – na liście Członków Klubu Przyjaciół publikowanej w Programach Festiwalu Ogrody Muzyczne, Stronie internetowej ogrodymuzyczne.pl.

2 kategoria Tęczowej Róży

Członek Klubu Przyjaciół z tytułem Tęczowej Róży uzyskuje prawo do:

 1. otrzymywania w wybrany przez siebie sposób (pocztą, pocztą elektroniczną) informacji o repertuarze Festiwalu Ogrody Muzyczne;
 2. zamieszczania imienia i nazwiska – w przypadku wyrażenia zgody przez Członka Klubu Przyjaciół – na liście Członków Klubu Przyjaciół publikowanej w Programach Festiwalu Ogrody Muzyczne, Stronie internetowej ogrodymuzyczne.pl.
 3. Otrzyma specjalną odznakę Tęczowej Róży (oryginalny pins) wraz z listem z podziękowaniami od Fundacji.

3 kategoria Tulipana Królowej Nocy

Członek Klubu Przyjaciół z tytułem Tulipana Królowej Nocy uzyskuje prawo do:

 1. otrzymywania w wybrany przez siebie sposób (pocztą, pocztą elektroniczną) informacji o repertuarze Festiwalu Ogrody Muzyczne;
 2. zamieszczania imienia i nazwiska – w przypadku wyrażenia zgody przez Członka Klubu Przyjaciół – na liście Członków Klubu Przyjaciół publikowanej w Programach Festiwalu Ogrody Muzyczne, Stronie internetowej ogrodymuzyczne.pl.
 3. Otrzyma specjalną odznakę Tulipana Królowej Nocy (oryginalny pins) wraz z listem z podziękowaniami od Fundacji.
 4. Podczas Festiwalu osoba z odznaką Tulipana Królowej Nocy będzie mogła korzystać ze specjalnie wydzielonego sektora z najlepszymi miejscami 

4 kategoria Złotej Orchidei

Instytucja, która jest członkiem Klubu Przyjaciół z tytułem Złotej Orchidei uzyskuje prawo do:

 1. otrzymywania w wybrany sposób (pocztą, pocztą elektroniczną) informacji o repertuarze Festiwalu Ogrody Muzyczne;
 2. zamieszczania nazwy – w przypadku wyrażenia zgody – na liście Członków Klubu Przyjaciół publikowanej w Programach Festiwalu Ogrody Muzyczne, Stronie internetowej ogrodymuzyczne.pl.
 3. zamieszczania logotypu – w przypadku wyrażenia zgody – na materiałach promocyjnych Festiwalu jako Instytucja Wspierająca Festiwal Ogrody Muzyczne.
 4. Otrzyma 3 odznaki Złotej Orchidei (oryginalny pins) wraz z listem z podziękowaniami od Fundacji.
 5. Podczas Festiwalu przedstawiciele Instytucji Członkowskiej z odznaką Złotej Orchidei będą mogły korzystać ze specjalnie wydzielonego sektora z najlepszymi miejscami.
  § 4 Korzystanie z uprawnień

Wyrażenie zgody na zamieszenia imienia i nazwiska Członka Klubu Przyjaciół lub nazwy firmy wymaga wyrażenia zgody przez Członka Klubu Przyjaciół. Treść zgody znajduje się poniżej:

Wyrażam zgodę, aby Fundacja Ogrody Muzyczne przetwarzała moje dane osobowe w postaci imienia i nazwiska w celu promocji mojej osoby jako Członka Klubu Przyjaciół poprzez udostępnienie moich danych osobowych na liście Członków Klubu Przyjaciół publikowanej w Programach Festiwalu Ogrody Muzyczne, Stronie internetowej ogrodymuzyczne.pl.

Wiem, że w każdej chwili mogę cofnąć udzieloną zgodę. Wiem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

Podpisane i datowane oświadczenie o wyrażeniu zgody należy przesłać na adres korespondencyjny Fundacji Ogrody Muzyczne lub przesłać skanem na adres: biuro@ogrodymuzyczne.pl.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Fundację Ogrody Muzyczne znajdują się w § 5

  § 5 Ochrona danych osobowych

Fundacja Ogrody Muzyczne jako organizacja pozarządowa dba o ochronę danych osobowych uczestników wydarzeń kulturalnych organizowanych, w tym członków Klubu Przyjaciół.

Fundacja Ogrody Muzyczne jest administratorem danych osobowych Członków Klubu Przyjaciół. Fundacja Ogrody Muzyczne wyznaczyła inspektora danych osobowych, jego dane kontaktowe to: Inspektor ochrony danych osobowych Fundacji Ogrody Muzyczne, ul. Polna 5, 05-200 Wołomin lub elektronicznie na adres e-mail: [biuro@ogrodymuzyczne.pl].

Dane osobowe Członków Klubu Przyjaciół są przetwarzanie wyłącznie w celu zrealizowania uprawnień wynikających z członkostwa w Klubie Przyjaciół  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celach promocji Członków Klubu Przyjaciół w przypadku wyrażenia przez nich zgody (postawa prawna: art.6 ust. 1 lit. a RODO) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundację Ogrody Muzyczne, którymi są ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń oraz prowadzenia działań w zakresie rozpowszechniania kultury (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Fundacją Ogrody Muzyczne, w tym podmiotom współpracującym w zakresie świadczenia usług z zakresu działalności kulturalnej, świadczącym usługi graficzne, drukarskie, usługi informatyczne oraz prawne.

Dane osobowe Członków Klubu Przyjaciół wyłącznie za zgodą Członka Klubu Przyjaciół mogą zostać ujawnione na liście Członków Klubu Przyjaciół publikowanej w Programach, Stronie internetowej.

Dane osobowe Członków Klubu Przyjaciół będą przetwarzane do dnia upływu okres przedawnienia roszczeń wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Członkowie Klubu Przyjaciół są uprawnieni do żądania od Fundacji Ogrody Muzyczne:

 1. dostępu do swoich danych osobowych;
 2. sprostowania swoich danych osobowych;
 3. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska;
 5. usunięcia swoich danych osobowych;
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w § 6 ust. 3 Regulaminu są Państwo uprawnieni do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcia zgody można dokonać poprzez przesłanie oświadczenia na adres korespondencyjny Fundacji Ogrody Muzyczne, lub na adres e-mail: [biuro@ogrodymuzyczne.pl]. Wycofanie wyrażonej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do Klubu Przyjaciół, a brak podania danych osobowych skutkuje niemożliwością świadczenia usług w powyższymi zakresie.

Członkowie Klubu Przyjaciół  nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a dane osobowe Członków Klubu Przyjaciół nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  • § 6 Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Fundacja Ogrody Muzyczne zastrzega sobie prawo do zmiany. Zmiany Regulaminu dostępne będą na Stronie ogrodymuzyczne.pl.

Aktualizacja: 25 czerwca 2021

Loga Festiwalu Ogrody Muzyczne

Festiwal Ogrody Muzyczne

realizacja: estinet.pl
do góry